Przejdź do treści

Pomoc osobom bezdomnym

Osobą bezdomną zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie udziela wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym z gminy Szprotawa.

 

FORMY POMOCY:

Świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w naturze

 • sprawienie pogrzebu

 • poradnictwo specjalistyczne

 • interwencja kryzysowa

 • schronienie

 • posiłek

 • niezbędne ubranie i obuwie

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek celowy

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek stały

Praca socjalna:

 • pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności

 • pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego

 • pomoc w uzyskaniu świadczenia rentowego ZUS lub emerytalnego

 • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego

 • pomoc w zakresie ochrony zdrowia

 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji medycznej

 • pomoc w przeprowadzeniu specjalistycznych badań

 • kontakt z lekarzem , pielęgniarką ,

 • pomoc w zorganizowaniu leków ,

 • praca motywacyjna z osobą bezrobotną

 • pomoc w formie środków higienicznych

 • wsparcie w postaci pomocy psychologicznej

 • pomoc prawna

 • konsultacje z terapeutą ds. uzależnień

Wszelkie działania adresowane do osób bezdomnych można najogólniej podzielić na:

 • osłonowe, czyli te które dają zabezpieczenie socjalne

 • aktywizujące, czyli z zakresu poradnictwa i pracy socjalnej, prowadzące do usamodzielnienia życiowego osób znajdujących się w potrzebie

 • profilaktyczne, czyli zmierzające do tego by zapobiegać, a nie leczyć skutki bezdomnością indywidualne programy wychodzenia z bezdomności polegające na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Do pracownika socjalnego ds. bezdomności trafiają osoby dotknięte różnymi rodzajami bezdomności - całkowitą, częściową i sytuacyjną: o bezdomności całkowitej mówimy wówczas, gdy osoba nie ma gdzie mieszkać, o częściowej wtedy, gdy osoba tylko tymczasowo przebywa w różnych lokalach, ale nie może tam pozostać na dłużej, a z bezdomnością sytuacyjną spotykamy się wtedy gdy osoba ma mieszkanie, ale z różnych powodów nie może w nim przebywać. W sytuacjach losowych obejmujemy pomocą osoby dotknięte wszystkimi rodzajami bezdomności.

Aby udzielić pomocy osobom bezdomnym pracownik socjalny, przeprowadza wywiad środowiskowy i dostosowuje formę pomocy do aktualnych potrzeb osoby bezdomnej. Z osobami chętnymi do współpracy z pracownikiem socjalnym zawierany jest - indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W celu uzyskania niezbędnej pomocy osoba bezdomna powinna się zgłosić osobiście do pracownika socjalnego pracującego w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie przy ul. Sienkiewicza 5

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1000 oraz od 14:00 do 15:00

Przychodząc do biura należy zabrać ze sobą posiadane dokumenty, np.: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. W przypadku braku dokumentów także udziela się pomocy, stosownej do potrzeb osoby bezdomnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 827908