Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Świadczenia opieki zdrowotnej

 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1398) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Dokumentem potwierdzającym prawo do w/w świadczeń jest decyzja wójta, burmistrza, prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo.

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje  na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w tym wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Celem tej czynności jest m.in. ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  oraz ustalenie, czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

Decyzja administracyjna w sprawie potwierdzenia  prawa do świadczeń opieki zdrowotnej lub jego odmowa wydawana jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, którym jest najczęściej moment złożenia wniosku.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni,  może zostać wydana kolejna decyzja.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00