Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Stypendia / Zasiłki

 Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
 • Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.1507)

 

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

 1. Stypendium szkolne
 2. Zasiłek szkolny

 

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł
 • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami)
 • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
 • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Szprotawa.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

    Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 15 września w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Żagańska 6.

- w  przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 620,00 zł.
 3. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Szprotawa,
 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie (np. śmierć członka rodziny, pożar, powódź, kradzież ).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00