Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Zdrowie psychiczne

Akty prawne 

Ośrodki wsparcia

Publikacje

 

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi opiera się głównie na:

 • podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia,

 • organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji, udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego organami powołanymi do niesienia pomocy społecznej są Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, których zadaniem jest kierowanie do środowiskowego domu samopomocy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podejmowanie działań na rzecz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poza wskazanymi ustawowo formami pomocy, jak skierowanie do środowiskowego domu samopomocy czy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jednostki te zobowiązane są podejmować inne działania służące realizacji wyżej wskazanych celów pomocy społecznej.

 

W celu skorzystania z tej formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zainteresowani zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z pomocy społecznej. Organ udzielający wsparcia, w celu określenia jego zakresu zobowiązany jest do wysłania do osoby, która stara się o przyznanie opieki pracownika socjalnego w celu oceny jej sytuacji życiowej.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczone są dla mieszkających na Woli osób psychicznie chorych, przede wszystkim z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń afektywnych, nie posiadających wsparcia rodziny. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie określanych potrzeb, stosownie jednak do możliwości Ośrodka.

Organizowanie i świadczenie usług opiera się o:


 

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 rozporządzenia wyżej powołanego w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

 2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,

 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.),

 4. pomoc mieszkaniową,

 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011, Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania ( tj. w mieszkaniu osoby chorej) i jego najbliższym otoczeniu. Usługi świadczone są w dni robocze. Najczęściej polegają na pomocy i asystowaniu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wsparcia.


Ośrodek nie zatrudnia bezpośrednio osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotowe zadanie zleca, wybranym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, wyspecjalizowanym firmom lub organizacjom realizację przyznanych usług. Firmy te zatrudniają osoby bezpośrednio wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze.


Osoby zatrudnione na stanowisku opiekunki posiadają kwalifikacje określone w § 3 wyżej powołanego rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ponadto osoba świadcząca usługi legitymują się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Procedura przyznania świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawnego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego. Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych

 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług, koszt jednej godziny oraz odpłatność.

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./ Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:

 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług

 • wysokości stawki godzinowej za usługi

 • ilości godzin świadczonych usług

 

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 

osoby samotnie
gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

1,5%

3,5%

powyżej 132,5% do 165%

3%

7%

powyżej 165% do 187,5%

5%

11%

powyżej 187,5% do 220%

7%

15%

powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

powyżej 265% do 275%

30%

40%

powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

powyżej 290% do 310%

75%

85%

powyżej 310% do 330%

90%

100%

powyżej 330%

100%

100%

Źródło informacji: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r Nr 189, poz. 1597 i 1598 z późn. zm.)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł i osoby w rodzinie 514 zł.

Szczególna sytuacja osoby / rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy usługowej, może być powodem częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi. Powodem zwolnienie w uzasadnionych sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy będą np. udokumentowane wydatki na zakup leków, opatrunków, artykułów sanitarnych, opłaty za leczenie, zakup lub wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, inne uzasadnione sytuacje życiowe i losowe. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.


 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922887