Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

Przetargi

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130.000 zł.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”.

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę świadczenia usług pocztowych.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 
 

Ogłoszenie nr 760568-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ

UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SZPROTAWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny

97051256500000, ul. ul. Krasińskiego 23 , 67-300 Szprotawa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.

068 376 32 30, e-mail pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl, faks 068 376 26 99.

Adres strony internetowej (URL): www.ops-szprotawa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Nie

www.ops-szprotawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.ops-szprotawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG

OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY

SZPROTAWA

Numer referencyjny: OPS.K.171.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Świadczenie usług opiekuńczych – dla około 54 osób, 5 dni w tygodniu, około 2

godziny dziennie. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w myśl art. 50

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Miejscem wykonywania usług jest miejsce

zamieszkania podopiecznego.

II.5) Główny kod CPV: 85100000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

85100000-0

85312100-0

85300000-2

85300000-3

85300000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 01.01.2021 lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: WARUNEK - posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania

działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo zamówień publicznych Podstawy wykluczenia z postępowania zostały opisane w art. 24

ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Niezaleganie w ZUS i US

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) WARUNEK - Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz

dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - W

ramach oceny spełniania niniejszego warunku zamawiający wymaga, ażeby wykonawca ubiegający

się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie – wykonał co najmniej 3 usług opiekuńczych o wartości nie mniejszej niż wynikająca z

oferty złożonej w niniejszym postępowaniu. b) OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKI – wykaz zawierający potwierdzenie przez

Wykonawcę usług, informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników

(zatrudnienie średnioroczne), informacja o posiadanym wykształceniu i przygotowaniu

zawodowym personelu kluczowego do realizacji zamówienia. Ukształtowanie nawyków celowej

aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych. - Wymagania dotyczące zatrudnienia

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 29 ust. 3a

ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 4 osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego

zamówienia świadczyć będą usługi w zakresie standardowych usług opiekuńczych. Wykonawca

zobowiązany jest, aby osoby wykonujące przedmiotową usługę były zatrudnione do jej realizacji na

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018roku poz. 917 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania przedmiotowej

usługi. Na żądanie zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,

wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu listę osób (imiona i nazwiska), które będą

wykonywać lub obecnie wykonujących przedmiotowe usługi oraz przedłożyć do wglądu

dokumenty potwierdzające ich zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez

wykonawcę listy osób wykonujących przedmiotowe usługi lub dokumentów potwierdzających

zatrudnienie wskazanych pracowników w oparciu o umowę o pracę przez wykonawcę lub

podwykonawcę w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako

niewypełnienie obowiązku. c) DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU

ALBO OŚWIADCZENIA – przed terminem składania ofert – oświadczenia i referencje.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub

czynności objętych niniejszym zamówieniem – zaświadczenie. Oświadczenie, że na dzień składania

ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w

postępowaniu - załącznik nr 1 SIWZ. wykaz zawierający potwierdzenie przez Wykonawcę usług,

informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników (zatrudnienie średnioroczne),

informacja o posiadanym wykształceniu i przygotowaniu zawodowym personelu kluczowego do

realizacji zamówienia. Ukształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu

zachowań społecznych. - Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę 4 osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia świadczyć będą usługi w

zakresie standardowych usług opiekuńczych. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące

przedmiotową usługę były zatrudnione do jej realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –Kodeks pracy (Dz. U. z 2018roku poz. 917 ze

zm.), co najmniej na okres wykonywania przedmiotowej usługi. Na żądanie zamawiającego, w

terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przekazać

zamawiającemu listę osób (imiona i nazwiska), które będą wykonywać lub obecnie wykonujących

przedmiotowe usługi oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające ich zatrudnianie na

podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez wykonawcę listy osób wykonujących

przedmiotowe usługi lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych pracowników w

oparciu o umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie wskazanym przez

zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 4 osób, które w

trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia świadczyć będą usługi w zakresie standardowych

usług opiekuńczych. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące przedmiotową usługę

były zatrudnione do jej realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 roku –Kodeks pracy (Dz. U. z 2018roku poz. 917 ze zm.), co najmniej na

okres wykonywania przedmiotowej usługi. Na żądanie zamawiającego, w terminie i miejscu

wskazanym przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu listę

osób (imiona i nazwiska), które będą wykonywać lub obecnie wykonujących przedmiotowe usługi

oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające ich zatrudnianie na podstawie umowy o

pracę. Nieprzedłożenie przez wykonawcę listy osób wykonujących przedmiotowe usługi lub

dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych pracowników w oparciu o umowę o pracę

przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie

traktowane jako niewypełnienie obowiązku.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub

czynności objętych niniejszym zamówieniem – zaświadczenie. Oświadczenie, że na dzień składania

ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w

postępowaniu - załącznik nr 1. c) DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU

ALBO OŚWIADCZENIA - Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) a) WARUNEK - Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - W ramach oceny spełniania

niniejszego warunku zamawiający wymaga, ażeby wykonawca ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –

wykonał co najmniej 3 usług opiekuńczych o wartości nie mniejszej niż wynikająca z oferty

złożonej w niniejszym postępowaniu. a) WARUNEK - Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. b) OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKI – oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US –

załącznik nr 3 do SIWZ. c) DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU

ALBO OŚWIADCZENIA – przed terminem składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa w pkt. 4.1.a), składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o

zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu poprzez

sprawdzenie kompletności oraz poprawności dokumentów oraz oświadczeń dostarczonych przez

wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu

zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych 3. Dostawca wnosi wadium: w

pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie nr

konta: 19 1020 5402 0000 0102 0267 8324 przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za

termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na

rachunku Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 70,00

Doświadczenie zawodowe

wykonawcy 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14.12.2020, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać osobiście lub pocztą (kurierem) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.

Żagańska 6, 67-300 Szprotawa

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIKI:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00