Przejdź do treści
Fundusze Europejskie

Schematom STOP!

Projekt „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” jest realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna , Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Instytucją inicjującą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej natomiast beneficjentem systemowym Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Cel ogólny Projektu

Głównym celem projektu jest (na szczeblu powiatu i gminy) skoordynowany systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej, do 30.11.2015 r.

Cele szczegółowe Projektu

  • Opracowany mechanizm koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin,

  • Opracowane nowe instrumenty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowane na kompatybilność oddziaływania na rodziny i ich członków, tzw. rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej (rodzinnych kontraktów socjalnych),

  • Zwiększenie spójności oddziaływania instytucji dwóch systemów wsparcia i pomocy.


Projekt Schematom STOP! w powiecie żagańskim

I edycja

Powiat żagański od stycznia 2014 roku przystąpił do realizacji I edycji projektu „Schematom STOP” Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w ramach zawartego porozumienia o współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gozdnicy na realizację projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Do udziału w projekcie zostało zaproszonych dziesięć rodzin wielodzietnych (6 rodzin ze Szprotawy i 4 rodziny z Gozdnicy) rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej.

W wybranych rodzinach zostały wdrożone rodzinne programy aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Zastosowana została nowatorska forma współpracy instytucji rynku pracy (IRP) oraz instytucji pomocy i integracji społecznej (IPiIS).

 

II edycja

Powiat Żagański od kwietnia 2015r. przystąpił do realizacji II edycji projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Powiat żagański znalazł się wśród 20 samorządów, które zostały wytypowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie z 40 powiatów I etapu i w 2015 roku kontynuują pilotażowy projekt. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, a partnerami przedsięwzięcia są gminy Szprotawa, Iłowa i Gozdnica oraz Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Sąd Rodzinny w Żaganiu oraz NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL w Żaganiu.

Do udziału w II etapie projektu zostało zaproszonych dziesięć rodzin: 6 ze Szprotawy, 2 z Iłowej i 2 z Gozdnicy. Główne kryteria wyboru rodzin to wielodzietność i bezrobocie.

Program „Schematom STOP! II edycja obejmował kompleksową pomoc w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Szprotawa, Iłowej oraz Gozdnicy.

Bezpośrednim realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, a partnerami przedsięwzięcia były gminy Szprotawa, Iłowa i Gozdnica oraz Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Sąd Rodzinny w Żaganiu oraz NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL w Żaganiu.

Program zakładał pomoc wybranym rodzinom w zakresie rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji, edukacji, aktywizacji zawodowej i integracji ze środowiskiem.

Podczas całego okresu trwania projektu „Schematom STOP!...” wypracowywano i testowano nowe metody aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, dążono do zwiększenia samodzielności i decyzyjności rodzin uczestniczących w pilotażu, zacieśnienia więzi rodzinnych, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,a także poprawy sytuacji rodzin na rynku pracy.
W ramach projektu powstała publikacja - podręcznik systemowy pt. „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej”, w której opisane są dobre praktyki współpracy z rodziną wielodzietną pochodzące z wybranych powiatów realizujących pilotaż. Łącznie opisano 10 dobrych praktyk m.in.: Kompleksowe działanie zastosowane przez PCPR w Żaganiu „Windą do samodzielności”.

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 922890