Przejdź do treści

Ustawa „ Za życiem” - opieka wytchnieniowa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860) oraz na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. 2016 poz. 1250) w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” niosących szereg form i usług wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie w ramach swojej kompetencji informuje o skorzystaniu z poniższej możliwości.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie m. in. poprzez zapewnienie usług
w dziennych ośrodkach wsparcia, placówkach całodobowych, jednostkach systemu oświaty jak również poprzez pomoc w domu w realizacji codziennych obowiązków domowych przez osoby zatrudnione
w ramach prac społecznie użytecznych. Rodzic lub opiekun sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną mający przyznane świadczenie opiekuńcze może w ciągu roku kalendarzowego skorzystać do 120 godzin bezpłatnego wsparcia. Rodzic lub opiekun osób niepełnosprawnych występuje do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji domowych obowiązków w wymiarze nie więcej niż 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej w tym zakresie współpracuje z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy w celu doboru odpowiedniej osoby do wsparcia rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Rodzic lub opiekun osoby niepełnosprawnej wyrażający chęć skorzystania z tej formy pomocy będzie mógł wybrać spośród wskazanych osób jedną, która będzie w sposób stały świadczyć pracę na jej rzecz w ramach prac społecznie użytecznych.

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania prosimy o osobiste poinformowanie nas czy są Państwo zainteresowani skorzystaniem z takiej formy wsparcia lub udzieleniem telefonicznej informacji zwrotnej w terminie do 16.10.2017 r. w celu odpowiedniego przygotowania osób świadczących tą pomoc. Więcej informacji uzyskają Państwo w ww. ustawie i programie lub telefonicznie pod numerem 683763230 lub na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops-szprotawa.pl lub MRPiPS.

 


Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie

ul. Żagańska 6
67-300 Szprotawa
tel/fax: 68 376 32 30

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 821072